Algemene Voorwaarden, Cookie en Privacybeleid

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan door:

Cliënt: De natuurlijke of rechtspersoon die aan inzicht.nu een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden.

Diensten: Alle coaching werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever

1. Een schatting van de kosten en onkosten van inzicht.nu voor de opdrachten vindt u op de website of in een voorstel. Deze blijft geldig gedurende de in het voorstel vermelde termijn of gedurende dertig dagen vanaf de datum van indiening, indien deze korter is.

2. inzicht.nu maakt onderscheid in tarieven voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers. De standaardtarieven zijn de zakelijke tarieven.

3. Alle vergoedingen worden voor aanvang van de werkzaamheden gefactureerd. Alle facturen zijn betaalbaar samen met de BTW binnen 14 dagen na de factuur zonder recht op verrekening of tegenvordering, al dan niet wettelijk.

4. In geval van annulering door de Cliënt is de Cliënt aansprakelijk voor alle gevolgkosten die door een derde aan inzicht.nu worden opgelegd.

5. In geval van annulering of verplaatsing door de Cliënt blijft de Cliënt aansprakelijk voor alle overeengekomen vergoedingen op evenredige basis in overeenstemming met deze clausule binnen 30 dagen na die annulering:

5.1 Coachsessies en workshops

  • Annulering binnen 48 uur voor de afspraak: 100% van de overeengekomen vergoedingen moeten worden betaald
  • Annulering binnen 5 werkdagen voor de afspraak: 50% van de overeengekomen vergoedingen is verschuldigd 

5.2 Opdrachten en coachtrajecten

  • Annulering binnen 2 weken voor de afspraak/workshop: 100% van de overeengekomen vergoedingen zal worden betaald
  • Annulering binnen één maand voor de afspraak/workshop: 50% van de overeengekomen vergoedingen is verschuldigd

6. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Client in verzuim. De Cliënt is vanaf het moment van verzuim aan Cliënt over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, te verhogen met administratiekosten die 10% bedragen van de openstaande facturen.

7. Als de Cliënt niet betaalt zoals vereist door deze algemene voorwaarden of als de Cliënt in liquidatie gaat of een curator of bewindvoerder aanstelt, heeft inzicht.nu het recht om dit contract te annuleren en alle werkzaamheden en alle verschuldigde bedragen welke op dat moment verschuldigd zijn worden onmiddellijk opeisbaar door inzicht.nu.

8. inzicht.nu behoudt zich het recht voor om op elk moment voorafgaand aan de voltooiing van het contract de prijs aan te passen om rekening te houden met eventuele stijgingen van de kosten van grondstoffen, arbeid, diensten of andere overheadkosten. Waar mogelijk zal een schriftelijke kennisgeving van een maand worden gegeven van elke wijziging die van invloed is op de voorgestelde schatting.

9. Individuele adviseurs worden geselecteerd en overeengekomen met de Cliënt. Echter, in geval van ziekte of enige andere reden die de beschikbaarheid van de geselecteerde consultant beïnvloedt, behoudt inzicht.nu zich het recht voor om voor een geschikte vervanger te zorgen. In geval van annulering door inzicht.nu wegens ziekte of een andere buiten haar macht gelegen reden, zal inzicht.nu het werk of de workshop zo spoedig mogelijk na de geannuleerde datum opnieuw inplannen. Voor de geannuleerde werkzaamheden of workshop zijn aan inzicht.nu geen kosten verschuldigd.

10. In geval van annulering door inzicht.nu wegens ziekte van een adviseur of enige andere reden buiten haar macht, is inzicht.nu niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade van de Cliënt voor geannuleerde accommodatie of enige andere aansprakelijkheid. inzicht.nu is in het bijzonder niet verantwoordelijk voor financiële, economische of indirecte verliezen die de Cliënt lijdt, inclusief verlies van zaken, winst en inkomen of gemiste kansen. Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt om een passende verzekering af te sluiten ter bescherming van zijn eigendommen en zakelijke belangen.

11. Alle intellectuele rechten op door inzicht.nu ontwikkelde producten zijn het absolute eigendom van inzicht.nu, tenzij specifiek ontwikkeld in opdracht van en voor een Cliënt en voor het exclusieve gebruik van de Cliënt, wanneer een andere overeenkomst van toepassing kan zijn.

12. Verveelvoudiging, doorverkoop of levering aan een derde van een dergelijk product door de Cliënt is niet toegestaan, tenzij inzicht.nu vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verleend.

13. In het geval dat de locatie van de Cliënt op enige afstand van de vestigingsplek ligt, behoudt inzicht.nu zich het recht voor om extra kosten voor reistijd overeen te komen.

14. Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorwaarden die verband houden met inkooporders van Cliënten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15. Een workshop boeking, de productie van materiaal of de overeenkomst tot het verlenen van een dienst geeft geen van beide partijen het recht om de naam van de ander te gebruiken voor reclame anders dan het gebruik van het bedrijfslogo op de website(s). Elke partij moet toestemming vragen voor het plaatsen van advertenties, direct mailing of het zoeken naar media reclame of redactionele berichtgeving van welke aard dan ook, hetzij in de pers, via internet of op radio of televisie. Elke partij behoudt zich het recht voor om publicatie van dergelijke advertenties te wijzigen of te weigeren indien, naar haar mening, een dergelijke publicatie haar niet ten goede zou komen.

16. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

 ——————————————————————————————————————-

Cookiebeleid

Dit Cookiebeleid werd voor het laatst geüpdatet op 2 juni 2022 en is van toepassing op burgers en wettelijke permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte.

1. Introductie

Op onze website, www.inzicht.nu  (hierna: “de website”) wordt gebruikgemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” worden genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. In het onderstaande document informeren wij u over het gebruik van cookies op onze website.

2. Wat zijn cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

3. Wat zijn scripts?

Een script is een stukje programmeercode dat wordt gebruikt om onze website goed en interactief te laten functioneren. Deze code wordt uitgevoerd op onze server of op je device.

4. Wat is een web beacon?

Een web beacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website dat gebruikt wordt om verkeer op een website in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van web beacons verschillende gegevens van je opgeslagen.

5. Cookies

5.1 Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de site goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat je onze site makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze site. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat je hier toestemming voor geeft.

5.2 Marketing/Tracking cookies

Marketing/Tracking cookies zijn cookies of enige andere vorm van local storage, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken met het doel om advertenties te tonen of om de gebruiker te volgen op deze of verschillende websites voor soortgelijke marketingdoeleinden.

6. Toestemming

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra u klikt op ‘Accepteren’ geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en dit Cookiebeleid. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, u moet er dan wel rekening mee houden dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

7. Je rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om te weten waarom je persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van je verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om je persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.
 • Als je ons toestemming geeft om je gegevens te verwerken, heb je het recht om die toestemming in te trekken en je persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan deze Cookieverklaring. Heb je een klacht over hoe we met je gegevens omgaan, dan horen wij dit graag, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

8. Cookies in- / uitschakelen en verwijderen

Via je internetbrowser kun je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat je je internetbrowser zodanig instelt dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden in de instructies van de Help-functie van je browser.

Let op: onze site werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als je wel de cookies in je browser verwijdert, worden ze na je toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze sites.

9. Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

Nita Wink, Beatrixweg 1-II, 8181 LC Heerde, Nederland

Website:  www.inzicht.nu

Email: contact@inzicht.nu

Telefoonnummer: +31 6 53804605 

——————————————————————————————————————-

Privacybeleid

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Wij zijn verantwoordelijk voor het beschermen van uw persoonlijke informatie als een “gegevensbeheerder” onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Dit beleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. Door https:/inzicht.nu te bezoeken, accepteert en stemt u in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven.

Onze benoemde persoon voor gegevensbescherming is Nita Wink en haar contactgegevens zijn contact@inzicht.nu

1. Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (‘persoonlijke informatie’).

De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan naam, geboortedatum, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, creditcard-gegevens, het bedrijf waarvoor u werkt en de branche waarin u werkt, zijn.

2. Hoe verzamelen we informatie?

Wij verkrijgen persoonlijke informatie van u wanneer u informeert naar onze activiteiten, zich bij ons registreert, een e-mail verzendt of ontvangt, een vraag stelt of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt. We kunnen ook informatie over u ontvangen van derden, bijvoorbeeld van onze dienstverleners of van een vriend die u wil vertellen over onze websites of de activiteiten die we uitvoeren.

We verzamelen ook algemene informatie over het gebruik van onze website, zoals welke pagina’s gebruikers het vaakst bezoeken en welke diensten, evenementen of faciliteiten het meest interessant zijn. We kunnen ook bijhouden welke pagina’s gebruikers bezoeken wanneer ze op links in e-mails klikken. We kunnen deze informatie gebruiken om de manier waarop onze websites worden gepresenteerd te personaliseren wanneer gebruikers ze bezoeken, om verbeteringen aan onze websites aan te brengen en om ervoor te zorgen dat we de beste service aan gebruikers bieden.

Waar mogelijk gebruiken we geaggregeerde of anonieme informatie die individuele bezoekers van onze websites niet identificeert.

3. Waarom verzamelen we deze informatie?

We verzamelen deze informatie voor de doeleinden beschreven in sectie 4. De wettelijke basis waarvoor we uw informatie verwerken is:

 • uw toestemming;
 • verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. Als u deze informatie niet verstrekt, kunnen we het contract mogelijk niet uitvoeren;
 • verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • verwerking is noodzakelijk voor het door ons nagestreefde legitieme belang, behalve wanneer uw rechten als betrokkene zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

4. Hoe gebruiken we deze informatie?

We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken:

 • om u de door u gevraagde diensten, producten of informatie te leveren;
 • om contact met u op te nemen over de diensten die wij aanbieden en de middelen die wij leveren; en
 • voor administratieve doeleinden.

Als u uw contactgegevens invult in een van onze online registratieformulieren, kunnen we deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen. We doen dit alleen om te kijken of we u kunnen helpen met eventuele problemen die u ondervindt met het formulier of met onze websites.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor elektronische marketingdoeleinden als we dit wettelijk mogen doen of als we uw toestemming hebben. Als u ermee instemt dat wij u marketinginformatie verstrekken, kunt u zich op een later tijdstip altijd afmelden. Als u dergelijke berichten niet wilt ontvangen, kunt u ons dit laten weten door contact met ons op te nemen via ons emailadres.